Ochrana proti nebezpečnému dotyku

Ochrana proti nebezpečnému dotyku

Za vykonanie práce bez úrazov

Elektrické zariadenia sa môžu poškodiť, pokaziť, preto zásah elektrinou znamená veľké nebezpečenstvo pre používateľov.Neoddeliteľnou podmienkou bezpečnej prevádzky je dodržanie technických, montážnych a bezpečnostných predpisov.

Prevádzka vhodne zvolených elektrických zariadení je skoro bez rizík, poškodené spotrebiče však môžu spôsobiť životu nebezpečný zásah elektrickým prúdom.

  • Skontrolujme, či kovové, alebo elektricky vodivé časti, vysokonapäťových elektrických zariadení, ktoré sú bežne bez napätia, následkom poruchy sa nedostali pod napätie, či sú vybavené vhodnou a účinnou ochranou pred nebezpečným dotykom pred napätím.
  • Upozorníme našich partnerov na možné chyby a nedostatky zistené počas kontroly, a ponúkame riešenie na ich odstránenie, ktoré sú nepodmienečne nutné, v záujme ochrany života, majetku a bezpečnosti prevádzky.
  • Kontrolu zariadení a rozvodov v každom prípade uzavrieme  vystavením zápisnice, ktorá obsahuje podrobnú dokumentáciu o chybách, zistených v objekte, ako aj o termínoch ich odstránenia.

Zápisnicu môžu žiadať počas kontroly bezpečnosti na pracovisku, ak by nebola k dispozícii, má to za následok sankciu.